Privacyverklaring

AVG - BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Uw privacy

Toerclub De Volharding is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar leden. Daarom willen wij u in dit beleid “Bescherming persoonsgegevens” heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Toerclub De Volharding persoonsgegevens verwerkt van leden van onze wielerclub.

Uiteraard worden de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Toerclub De Volharding zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Toerclub De Volharding

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

TC De Volharding verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het kunnen uitvoeren van verenigingsactiviteiten:

  • het voeren van de administratie t.b.v. leden, vrijwilligers, relaties en sponsors. Hierbij gaat het om voornaam, achternaam, leeftijd, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres;
  • het organiseren van evenementen/activiteiten t.b.v. (oud-)leden, relaties en/of sponsors;
  • het informeren van leden over de activiteiten en de vereniging;
  • het aanbieden en beheren van openbare – en besloten websites en Apps;
  • het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving;
  • het uitwisselen met de overkoepelende organisatie NTFU, waar leden van onze vereniging ook automatisch lid van zijn.

Alle persoonsgegevens kunnen, via de website, alleen door geautoriseerde personen (met geheimhoudingsverplichting) worden ingezien. Ook kunnen leden als ze zijn ingelogd zelf bepalen welke gegevens zichtbaar zijn voor andere leden. Indien persoonsgegevens om andere dan hierboven genoemde redenen gebruikt dienen te worden, zal hier te allen tijde nadrukkelijk toestemming voor worden gevraagd bij desbetreffende persoon.

Foto’s en filmopnamen

Tijdens Toerclub De Volharding activiteiten kunnen foto’s of filmopnamen van leden en overige betrokkenen van/bij Toerclub De Volharding gemaakt worden. Deze foto’s en filmopnamen kunnen op de website van Toerclub De Volharding gepubliceerd worden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het gebruik van foto’s en filmopnamen. Wij plaatsen nooit foto’s waardoor personen schade kunnen ondervinden. Ook worden er bij foto’s en video’s in geen enkel geval namen geplaatst, tenzij daar expliciet toestemming voor aan u is gevraagd of door u is gegeven.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Toerclub De Volharding laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Toerclub De Volharding, t.a.v. het bestuur, e-mail: secretaris@tcdevolharding.nl

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

Toerclub De Volharding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het beleid bescherming persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Toerclub De Volharding een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Toerclub De Volharding uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze ledenvergadering, via mail of website.