Mosterdveen herstelmaatregelen

Gemeente Nunspeet meld bij monde van Linda van Zijlst, Team Openbare ruimte - Bos en Natuur Gemeente Nunspeet, informatie m.b.t. Mosterdveen. 

 

"Bij deze wil ik jullie graag op de hoogte brengen van de plannen rondom het Mosterdveen, aangezien jullie ook gebruik maken van het gebied met betrekking tot mountainbiken.  Samen met de provincie Gelderland worden herstelwerkzaamheden gepland en uitgevoerd aan vennen en veengebieden, waarbij het Mosterdveen één van deze locaties is."

Het Mosterdveen, een prachtig stukje natuur dat deel uitmaakt van de Veluwe en dat wordt beheerd en gekoesterd door de gemeente Nunspeet. Dit unieke terrein omvat een divers landschap van heide, bos en vennen, waarin kostbare hoogveenkernen te vinden zijn. Het Mosterdveen herbergt een schat aan zeldzame plantensoorten die kenmerkend zijn voor hoogveengebieden. En het is de thuisbasis van de grootste en enige gezonde populatie gevlekte witsnuitlibellen op de Veluwe.

In een voortdurende inspanning om dit kostbare natuurgebied te behouden en te verbeteren, heeft de gemeente een externe partij de opdracht gegeven om de huidige staat van het Mosterdveen te onderzoeken; een onderzoek in lijn met het provinciale herstelprogramma Vennen en Venen dat werd vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Het onderzoek heeft geleid tot enkele maatregelen om het waterverlies in het gebied te verminderen en de natuurlijke doorstroming te optimaliseren. De belangrijkste maatregelen zijn als volgt:

  • Terugzetten van de bosrand langs een aantal vennen: ongeveer 4 hectare aan bosranden wordt teruggezet, zodat er minder water onttrokken wordt van het ven.
  • Geleidelijke omvorming van naaldbos naar loofbos: op de hoger gelegen flanken wordt naaldbos omgezet naar loofbos met inheemse boomsoorten. Dit draagt bij aan het verminderen van waterverdamping.
  • Verondiepen of afdammen van enkele greppels: restanten van greppels worden aangepakt om de doorstroming te verbeteren.
  • Verlagingen aanbrengen waar opgevulde greppels boven maaiveld uitkomen: hierdoor wordt de natuurlijke doorstroming hersteld.
  • Aanleg van vlonderpaden: voor wandelaars worden vlonderpaden aangelegd om hen te laten genieten van het gebied zonder verstoring van de natuur. Voor mountainbikers wordt een alternatieve route aangeboden om het kwetsbare gebied te ontzien.

Het Mosterdveen valt onder Zone C* van het provinciale recreatiezoneringsplan, wat betekent dat het is aangewezen als een rustig gebied met extensief recreatief medegebruik. Dit zorgt ervoor dat de natuur en de Natura 2000-soorten kunnen gedijen. We streven ernaar om het Mosterdveen te behouden als een waardevol natuurlijk erfgoed dat voor de toekomstige generaties wordt bewaard.
Wij hopen volgend jaar te kunnen starten met de uitvoering van de maatregelen.

Het is belangrijk op te merken dat de nieuwe vlonderpaden niet bedoeld zijn voor mountainbikers. De aanleg van beide vlonderpaden is een goed moment om atb’ers geheel uit het kwetsbare gebied te weren. Dat kan door de beide vlonderpaden en de andere ingangen tot het gebied te voorzien van bordjes met ‘geen fietsers’.

Samen werken we aan het behoud en herstel van het Mosterdveen, zodat deze unieke plek haar schoonheid en biodiversiteit behoudt voor ons allemaal om van te genieten. We danken u voor uw begrip en medewerking bij het beschermen van dit bijzondere stukje Nunspeet.

De details van deze alternatieve route zijn te vinden in de bijlage, welke op verzoek kan worden gemaild. 

Nieuws Overzicht